Canti di rito ebraico triestino

Artikel Nr.
P 317 E
 
Titel
Canti di rito ebraico triestino
Autor
Besetzung
Beschreibung

 Lechà dody - Magèn avòt - Veshamerù - Eyn Kamòcha - Shemà Ysraèl - Vezòt ha Torà - Hodò 'al èretz - Uvnuchò yomàr - Adòn 'olàm - Kol nidrèy - El norà 'alylà - Kadysh di Kippur - Kol beruèy - Kol Ysraèl - Lechà Adonày - Barûch - Betzèt Ysraèl -
Elì elì - Shalòm 'alèychem


 
©2009-2024 Pizzicato Verlag Helvetia